Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.kgpslingeland.nl/.

Version:1.0 StartHTML:000000202 EndHTML:000049740 StartFragment:000001084 EndFragment:000049708 StartSelection:000001084 EndSelection:000049621 SourceURL:http://www.kgpslingeland.nl/colofon.htm Colofon + privacyverklaring

Webmaster: Gerard Besselink.

                        Kringgroep Slingeland,

                        Terrein: Hoge weg 79a,

                        7011 BN Gaanderen.

                        Telefoon: 06-10078106

Privacyverklaring VDH Kringgroep Slingeland

Dit is de privacyverklaring van VDH Kringgroep Slingeland, gevestigd Hogeweg 79A, Gaanderen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel

onder nummer 40123970, hierna te noemen: ‘de vereniging’.

Bewust of onbewust worden door u persoonsgegevens gedeeld met ons. Wij vinden het  belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretariaat@kgpslingeland.nl .

In de onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij

deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden   en   het uitvoeren van de lidmaatschaps- overeenkomst •      Voornaam •      Achternaam •      Adres •      Geboortedatum •      Telefoonnummer     E-mailadres •      Bankrekeningnr. Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt en geen debiteuren of crediteuren administratie bestaat worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 6 maanden. Provinciale Bestuur Gelderland
Administratie •       Voornaam •       Achternaam •       Adres •       Telefoonnummer •       E-mailadres •       Bankgegevens •       Betaalgegevens Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen de financiële administratie voor 7 jaar. Penningmeester Kascontrole
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren •       Voornaam •       Achternaam •       E-mailadres   Zolang men aangemeld is Sponsoren   Andere verenigingen
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.      •       Voornaam •       Achternaam •       Adres •       Telefoonnummer •       E-mailadres Toestemming Zolang de toestemming niet is ingetrokken NVT
Aanmeldingen examens en wedstrijden  •       Voornaam •       Achternaam •       Adres •       Geboortedatum •       Telefoonnummer •       E-mailadres Toestemming Deze gegevens blijven in ons systeem en worden niet verwijderd Organisaties   Drukkerij
Gebruik foto’s Beeldmateriaal Toestemming De foto’s blijven in ons archief en worden niet verwijderd Publicaties, website, FB, Maandblad VDH, promotiemateriaal

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst

die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situatie waarin persoonsgegevens worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere

organisaties die betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

 Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze

veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging.

Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze

Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van

persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretaris VDH Kgp. Slingeland

E-mail: secretariaat@kgpslingeland.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.